Polityka Prywatnośty

Dane Osobowe

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, w zakresie korzystania przez Państwa z niniejszej witryny dostępnej pod adresem eleonorik.eu jest ELEONORIK NORYNSKYI Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-737), ul. 27 Grudnia 17/19 lok. 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000806219, NIP: 7831806761, REGON: 384473413 (dalej jako: Administrator).

2. ELEONORIK NORYNSKYI Spółka komandytowa jest także administratorem Państwa danych udostępnionych nam w drodze wyrażonych przez Państwa zgód na otrzymywanie informacji handlowych oraz we wszelkich innych przypadkach kontaktu z naszą spółką lub naszymi przedstawicielami.
Jako Administrator Państwa danych zapewniamy pełną zgodność dokonywanego przez nas przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu, w tym obsługi zapytania przesłanego przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach witryny lub maila, w tym w celu podjęcia ewentualnej współpracy, zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz w szczególności w celu prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych w ramach wzajemnej współpracy. Niepodanie potrzebnych danych będzie skutkowało w szczególności niemożnością nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania, w tym w sprawie możliwości podjęcia i realizacji współpracy.
W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować wysyłając pismo na adres spółki z dopiskiem „dane osobowe”.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, w szczególności na podstawie lub wyrażanych przez Państwa zgód, zawieranych przez Państwa umów, jak również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w celu:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
prowadzenia korespondencji mailowej i udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości, przedstawienia oferty współpracy;
W przypadku, gdy są już Państwo naszymi klientami, w sprawach związanych z zawartymi umowami
i realizowanymi zamówieniami podstawą przetwarzania Państwa danych jest potrzeba realizacji i obsługi tych umów i zamówień.

4. W zależności od tego czy jest Pani/Pan naszym klientem, czy złożył tylko pytanie lub wniosek, Państwa dane osobowe będą przechowywane:
przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do rozliczenia umowy, obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń –
w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy,
do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód;
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

5. Informujemy, że przysługują Państwu:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo żądania usunięcia danych;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych);
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub w sytuacji podjęcia decyzji dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa danych klienta.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty z branży IT, osoby świadczące na rzecz Administratora usługi administracyjne, księgowe, kadrowe, doradcze, prawne.

8. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Komunikacja e-mail.
Wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazuje nam Pani/Pan swój adres e-mail, gdyż jest Pani/ Pan nadawcą wiadomości.
W treści maila może Pani/Pan przekazać też inne dane osobowe.
Wszystkie maile wysyłane przez Administratora są wyraźnie oznaczone jako pochodzące od Administratora.