Blog

Przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony międzynarodowej dla cudzoziemców w Polsce

W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat regulacji dotyczących ochrony międzynarodowej dla cudzoziemców w Polsce. Skupimy się na dwóch głównych aktach prawnych: ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Formy ochrony międzynarodowej

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce poprzez:

 1. Nadanie statusu uchodźcy.

 2. Udzielenie ochrony uzupełniającej.

 3. Udzielenie azylu.

 4. Udzielenie ochrony czasowej.

Proces ubiegania się o ochronę

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jest dokumentem, który cudzoziemiec składa, aby uzyskać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W trakcie procesu ubiegania się o ochronę cudzoziemcy mają określone prawa i obowiązki.

Prawa cudzoziemców

Osoby ubiegające się o ochronę mają prawo do:

 • Korzystania z pomocy socjalnej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, kieszonkowego, pomocy w nauce języka polskiego oraz innych świadczeń.

 • Opieki medycznej w zakresie podobnym do tego, jaki przysługuje obywatelom Polski, z wyjątkiem leczenia uzdrowiskowego.

Obowiązki cudzoziemców

Cudzoziemcy przebywający w ośrodkach muszą przestrzegać regulaminu, dbać o higienę osobistą, stosować się do zaleceń personelu oraz poddawać się badaniom lekarskim. Mają również obowiązek opuszczenia ośrodka w określonych sytuacjach, np. po otrzymaniu decyzji o pozbawieniu pomocy socjalnej.

Prawa po uzyskaniu ochrony

Po uzyskaniu ochrony międzynarodowej cudzoziemcy mają prawo do:

 • Pomocy w integracji ze społeczeństwem.

 • Pozostania w Polsce i pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia.

 • Prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Korzystania z polskiego systemu edukacji na równi z obywatelami Polski.

 • Korzystania z pomocy socjalnej i świadczeń rodzinnych.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Prawa obywateli Ukrainy

Specjalne przepisy dotyczące obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego obejmują:

 • Legalny pobyt bez konieczności uzyskania zezwolenia do dnia 30 czerwca 2024 r.

 • Prawo do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia.

 • Dostęp do świadczeń rodzinnych, takich jak 800+ oraz pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania.

 • Bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Obowiązki obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy posiadający status UKR muszą przebywać w Polsce w sposób nieprzerwany. Wyjazd z kraju na okres przekraczający 30 dni pozbawia ich tego statusu, chyba że zostali skierowani do pracy lub świadczenia usług poza granicami Polski przez polski podmiot.

Podsumowanie

Regulacje dotyczące ochrony międzynarodowej w Polsce są kompleksowe i mają na celu zapewnienie wsparcia cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę oraz tym, którzy już ją otrzymali. Obejmuje to pomoc socjalną, opiekę medyczną, integrację społeczną oraz prawo do pracy i edukacji. Obywatele Ukrainy, ze względu na wyjątkową sytuację, mają dodatkowe prawa i wsparcie. Dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony międzynarodowej w Polsce, kluczowe jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i korzystanie z dostępnych form wsparcia.