Blog

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2024

W nadchodzącym 2024 roku, zatrudnieni w Polsce będą świadkami znaczących zmian dotyczących stawek wynagrodzeń minimalnych. Ten istotny krok jest rezultatem decyzji podjętych przez Radę Ministrów, które zmienią zarówno kwotę minimalnych zarobków miesięcznych, jak i stawkę godzinową obowiązującą w tym okresie.

W obliczu dwóch poprawek w roku poprzednim, które podniosły minimalne wynagrodzenie z 3010 zł, ustalonych w 2022 roku, do 3490 z wiosna, a następnie do 3600 zł latem, rok 2024 zapowiada jeszcze bardziej ambitne zwiększenie tych sum.

Od stycznia 2024 r., płaca minimalna ma osiągnąć 4242 zł brutto, co jest wyrazem dążenia do poprawy kondycji finansowej pracujących w Polsce. Wzrost ten ma kontynuację w lipcu, kiedy to kwota minimalnego wynagrodzenia ma wynieść 4300 zł brutto.

W kontekście stawek godzinowych, również przewiduje

się ich aktualizację. Od pierwszego dnia nowego roku stawka wzrośnie do 27,70 zł, a w połowie roku dojdzie do kolejnej korekty, osiągając 28,10 zł.

Rewizja minimalnych zarobków w 2024 roku ma również głęboki wpływ na sytuację zatrudnienia pracowników z zagranicy w Polsce. Wymóg zapewnienia wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimalnym dotyczy wszystkich form zatrudnienia obcokrajowców.

W przypadku pracowników z Ukrainy, korzystających z uproszczonego systemu zatrudnienia, ich wynagrodzenie również musi odpowiadać co najmniej minimalnym kwotom, zarówno w skali godzinowej, jak i miesięcznej. Osoby zatrudnione na podstawie zezwoleń jednolitych mają zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, niezależnie od ich czasu pracy.

Aktualizacja wynagrodzeń minimalnych nakłada na pracodawców potrzebę dostosowania umów pracowniczych, szczególnie gdy zawierają one określenie wynagrodzenia w kwocie stałej. W przypadkach, gdy umowa o pracę bazuje na minimalnej stawce ustawowej, wystarczająca jest informacja przekazana pracownikowi ustnie. Nie wymaga to ponownego ubiegania się o zezwolenie na pracę czy też informowania urzędników o zmianie warunków płacowych.

Podniesienie płacy minimalnej wpłynie również na wartość dodatków nocnych, maksymalny poziom odpraw w przypadku zwolnień grupowych oraz kwoty odszkodowań za niepożądane zjawiska takie jak mobbing czy dyskryminacja. To z kolei ma wpływ na podstawę obliczania świadczeń chorobowych.

Te przemiany są kluczowym elementem strategii adaptacyjnej polskiego rynku pracy do szybko zmieniającego się środowiska gospodarczego, mając na uwadze podniesienie standardów życia pracowników oraz szeroki wpływ na różnorodne aspekty prawne i socjalne zatrudnienia.