Blog

Zmiany w prawie pracy: Większa ochrona dla obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce

W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, Polska stanowi miejsce ucieczki i jest nowym domem dla wielu dotkniętych osób. W odpowiedzi na potrzebę zapewnienia im większej ochrony prawnej oraz w celu przeciwdziałania wyzyskowi, rząd Polski planuje wprowadzenie istotnych zmian w prawie pracy. Nowelizacja specustawy ukraińskiej ma na celu wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla pracodawców oraz zaostrzenie kontroli legalności zatrudnienia.

Nowe obowiązki dla pracodawców
Kluczowym elementem projektowanej nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku informowania o warunkach zatrudnienia obywateli Ukrainy. Pracodawcy będą musieli w powiadomieniach składanych w powiatowych urzędach pracy deklarować nie tylko wymiar czasu pracy, ale również stawkę wynagrodzenia – zarówno miesięczną, jak i godzinową. Co więcej, ustawa ma na celu zabezpieczenie pracowników przed nieuzasadnionym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy oraz gwarantuje, że wynagrodzenie nie może być niższe od deklarowanego.

Dodatkowo, pracodawcy będą zobowiązani przedstawić liczbę osób wykonujących pracę na różnych umowach, co ma zapewnić większą transparentność zatrudnienia i ułatwić działania kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Przyśpieszone procedury dla niektórych zawodów
Również w ramach nowelizacji, minister spraw zagranicznych będzie mógł określić zawody i rodzaje działalności, dla których wnioski wizowe będą przyjmowane poza kolejnością. To działanie ma na celu przyspieszenie zatrudnienia w sektorach najbardziej dotkniętych brakami kadrowymi, takich jak usługi medyczne czy budownictwo.

Ochrona przed wyzyskiem
Projekt nowelizacji kładzie duży nacisk na ochronę obywateli Ukrainy przed możliwością wyzysku i handlu ludźmi. Osoby te, z uwagi na brak znajomości polskich przepisów, barierę językową oraz trudną sytuację materialną, są szczególnie narażone na negatywne praktyki niektórych pracodawców. Zmiany mają również na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, poprawę warunków zatrudnienia oraz zwiększenie skuteczności działań kontrolnych.

Ochrona małżonków obywateli Ukrainy
Projekt uwzględnia także regulacje dotyczące małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie mogą być obywatelami innego państwa członkowskiego UE. Tym samym zapewnia im ochronę i prawo do pobytu na terytorium Polski, zgodnie z ustawą.

Wprowadzane zmiany mają na celu nie tylko polepszenie warunków pracy obywateli Ukrainy w Polsce, ale również zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności na polskim rynku pracy.